Regulamin sklepu internetowego Uszy do góry obowiązujący od dnia 05.01.2024 r.

Spis treści:

 1. Jakie informacje znajdziesz w tym Regulaminie
 2. Czego potrzebujesz, by zarezerwować zajęcia
 3. Jak zarezerwować zajęcia
 4. Jak zapłacić za zarezerwowane zajęcia
 5. Promocje
 6. Zasady obowiązujące w czasie zajęć
 7. Odwołanie zajęć z powodów niezależnych od Uszy do góry
 8. W jaki sposób dokonać reklamacji działania Sklepu
 9. Dane osobowe
 10. Zmiana Regulaminu
 11. Kim jesteśmy
 12. Rozwiązywanie sporów

 1. Jakie informacje znajdziesz w tym Regulaminie:
  ● Szczegółowy opis funkcjonalności sklepu internetowego Uszy do góry (zwanego dalej: „Sklepem”);
  ● Jak krok po kroku zarezerwować zajęcia;
  ● Informacje o Twoim prawie do odstąpienia od zawartej umowy;
  ● Szczegółowy opis procedury reklamacji;
  ● Inne wskazówki przydatne podczas zakupu.
 2. Czego potrzebujesz, aby zarezerwować zajęcia
  Aby móc w pełni korzystać ze Sklepu musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, albo być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  Możesz również korzystać ze Sklepu bez osiągnięcia pełnoletniości, ale warunkiem jest ukończenie 16 roku życia. W takiej sytuacji korzystanie przez Ciebie ze Sklepu możliwe jest w zakresie zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy uzyskasz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
  Do rezerwacji zajęć w naszym Sklepie nie potrzebujesz specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Dodatkowo, potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rezerwacja zajęć możliwa jest po podaniu niezbędnych danych osobowych, bez dokonywania rejestracji.
 3. Jak zarezerwować zajęcia
  Aby zarezerwować zajęcia w formularzu dostępnym na uszydogory.com:
  ● wybierz datę i godzinę zajęć, które chcesz zarezerwować, podaj liczbę osób, a następnie kliknij przycisk „Przejdź do podsumowania” (lub równoznaczny);
  ● wyświetlone zostanie Podsumowanie zawierające informacje o wybranych zajęciach oraz ich cenę dla podanej liczby osób
  ● podaj wymagane dane, potwierdź zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz jeśli chcesz, potwierdź zgodę na zapisanie się po newsletter
  ● jeśli posiadasz kod rabatowy, zaznacz odpowiednie pole i wpisz go; wpisanie kodu rabatowego spowoduje przeliczenie się ceny za rezerwację
  ● kliknij przycisk „Wyślij”.
  Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji zajęć ze wskazaną datą, godziną i miejscem zajęć oraz liczbą osób, dla których zarezerwowałeś zajęcia.
 4. Jak opłacić rezerwację na zajęcia
  Zajęcia zarezerwowane w Sklepie należy opłacić z góry najpóźniej następnego dnia roboczego po rezerwacji, przelewem na konto bankowe podane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, którą dostaniesz od nas od razu po zarezerwowaniu terminu zajęć. Jeśli nie otrzymasz takiej wiadomości sprawdź folder Spam lub podobne, a następnie skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@uszydogory.com lub poprzez nasze profile w mediach społecznościowych.
  Zamierzamy również udostępnić dokonywanie płatności przez bramki płatnicze umożliwiające dokonanie płatności różnymi metodami: błyskawicznym przelewem internetowym, blikiem, kartami bankowymi. Po wybraniu tej metody, płatności dokonasz poprzez bramkę płatniczą i natychmiast po jej wykonaniu otrzymasz e-mailem potwierdzenie dokonania płatności za zajęcia.
 5. Promocje
  Zajęcia mogą być objęte akcjami promocyjnymi (zwanymi dalej: „Promocjami”). Zasady poszczególnych Promocji opisane są w odrębnych regulaminach Promocji. Promocje nie łączą się, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Zasady obowiązujące w czasie zajęć
  ● Zajęcia odbywają się w miejscu i o godzinie podanej w formularzu rejestracji na zajęcia. Zajęcia trwają 60 minut.
  ● Uczestnik zajęć powinien mieć strój właściwy do ćwiczeń i przyjść z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się do zajęć. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się ćwiczenia, należy zdjąć obuwie zewnętrzne oraz umyć ręce.
  ● W zajęciach nie mogą brać udziału osoby uczulone lub podejrzewające u siebie uczulenie na psy, osoby z objawami infekcji zakaźnych lub będące pod wpływem alkoholu i podobnie działających substancji. Jeśli zauważymy u Ciebie objawy wskazujące na infekcję lub bycie pod wpływem substancji zmieniających świadomość, możemy nie zgodzić się na Twój udział w zajęciach. W takim przypadku nie przysługuje Ci zwrot kosztów zajęć.
  ● W sali, w której znajdują się szczenięta, nie wolno biegać, skakać i w podobny sposób narażać zwierząt na urazy.
  ● W czasie zajęć należy pamiętać o dobrostanie uczestniczącym w nich zwierząt: nie należy stosować wobec nich siły fizycznej, wykonywać ruchów i gestów mogących je przestraszyć, wnosić na salę produktów spożywczych, dokarmiać zwierząt, wnosić na salę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla zwierząt. Dobro zwierząt jest priorytetem, dlatego niedostosowanie się do zaleceń naszych lub hodowcy może spowodować wyproszenie z zajęć. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów zajęć.
  ● Szczenięta biorące udział w zajęciach zachowują się stosownie do swojego wieku. Mogą zanieczyszczać podłogę, bawić się z użyciem zębów i pazurków, co może spowodować uszkodzenia skóry lub ubrań – prosimy zachować ostrożność. Sala jest na bieżąco sprzątana.
 7. Odwołanie zajęć z powodów niezależnych od Uszy do góry
  Jeśli odwołanie zajęć będzie konieczne, na przykład ze względu na chorobę szczeniąt lub trenera, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak będzie to możliwe. Zdecydujesz, czy chcesz przyjść na inne zajęcia, czy wolisz zwrot pieniędzy. Jeśli wybierzesz zwrot pieniędzy, otrzymasz go w ciągu 14 dni od podania nam numeru konta bankowego, na które ma on wpłynąć.
  Zmiana rasy psów uczestniczących w zajęciach nie jest odwołaniem zajęć i może nastąpić w przypadkach niezależnych od Uszy do góry, na przykład choroby zwierząt.
 8. Rezygnacja z rezerwacji
  Zakupione rezerwacje na zajęcia nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inne terminy. W przypadku braku możliwości przyjścia na zajęcia możliwe jest przekazanie rezerwacji innej osobie, w tym celu prosimy o kontakt e-mail kontakt@uszydogory.com.
 9. W jaki sposób dokonać reklamacji działania Sklepu
  W wypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania samego Sklepu lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, swoją reklamację zgłoś za pośrednictwem e maila na adres: kontakt@uszydogory.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”). Reklamacja powinna zawierać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Na Twoją reklamację odpowiemy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w Reklamacji.
 10. Dane osobowe
  Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rezerwowania zajęć jest Uszy do góry. Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Uszy do góry znajdziesz w „Polityce prywatności Uszy do góry”.
 11. Zmiana Regulaminu
  Uszy do góry może wprowadzić zmiany w tym Regulaminie tylko z następujących ważnych przyczyn:
  ● konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  ● konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  ● rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  ● zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  ● konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  ● zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  ● poprawa jakości obsługi Klientów;
  ● zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
  O zmianie treści Regulaminu poinformujemy poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na Twoją rezerwację, jeśli złożysz ją przed wprowadzeniem tych zmian w życie – zrealizujemy ją na dotychczasowych zasadach.
 12. Kim jesteśmy
  Sklep jest prowadzony przez Uszy do góry Katarzyna Gantz z siedzibą w Warszawie (04-077), ul. Grochowska 207, REGON: 525432546, NIP 1130603513.
 13. Rozwiązywanie sporów
  Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu z Uszy do góry, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( https://www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Jeśli nie jesteś Konsumentem, ewentualne spory powstałe z Uszy do góry, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Uszy do góry.